icremeria食評: 一次就夠

其實見過而家icremeria餐廳好多次, 但係次次都唔係太俾佢吸引, 雖然佢個門面好靚, 有好多密瓜再加個雪糕喺上面,但係睇唔出依間餐廳佢係專攻或者賣啲乜嘢。

不過今日咁啱經過又見到佢冇乜人, 所以就膽粗粗試一試。叫咗一個士多啤梨蛋糕同埋半個巴馬臣黑松露包, 包兩杯野飲, 叫左個mocha 同奶茶。

首先嗰士多啤梨蛋糕食落去其實同美心嗰啲蛋糕都冇乜大分別, 士多啤梨亦唔係特別話甜同埋大粒,至於嗰個麵包個人覺得有點鹹, 而且分量超細, 同幅圖好大出入。

至於飲品, mocha好飲同好濃, 但奶茶要自己動手調較, 咁就唔係叫奶茶啦!真係試一次就夠喇。

屠文使者

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top